اپراتورهای سرویس دهنده سیپ ترانک و تلفن ثابت در کشور

آسیاتک

آسیاتک از سال 1396 سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره 9101 و 9130 در سراسر کشور واگذار می کند.

شاتل

شاتل از سال 1396 سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره 9100 و 9132 در سراسر کشور واگذار می کند.

پیشگامان

پیشگامان از سال 1398 سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره 9109 در سراسر کشور واگذار می کند.

صبانت

صبانت از سال 1397 سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره 9102 در سراسر کشور واگذار می کند.

فناپ تلکام

شاتل از سال 1396 سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره 9103 در سراسر کشور واگذار می کند.

لایزر

پیشگامان از سال 1397 سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره 9131 در سراسر کشور واگذار می کند.

رسپینا

رسپینا از سال 1397 سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره 9107 در سراسر کشور واگذار می کند.

فناوا

فناوا از سال 1398 سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره 9108 در سراسر کشور واگذار می کند.

وینکس

فرزانگان پارس از سال 1398 سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره 9311 در سراسر کشور واگذار می کند.

مبین نت

مبین نت از سال 1398 سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره 0944 در سراسر کشور واگذار می کند.

مخابرات

شرکت مخابرات بعنوان اولین اپراتور تلفن ثابت در ایران از چند ده سال پیش در سراسر کشور سرویس ارائه می نماید.

رهام داتک

شرکت رهام داتک بعنوان یکی از قدیمی ترین اپراتورهای FCP تلفن ثابت خود را در سال 1398 راه اندازی کرد.

نورتل

شرکت کوه نور با نام نورتل سرویس تلفن ثابت خود را در استان اصفهان واگذار می کند.

آریان رسانه پارس

شرکت آریان رسانه پارس بعنوان یک سروکو تلفن با پیش شماره 9511 واگذار می کند.

ارتباطات ثابت پارسیان

شرکت ارتباطات ثابت پارسیان بعنوان یکی از دارندگان پروانه FCP سرویس تلفن ثابت و سیپ ترانک خود را در سال 1398 راه اندازی کرد.