اپراتورهای سرویس دهنده تلفن ثابت در کشور

آسیاتک

آسیاتک

آسیاتک از سال ۱۳۹۶ سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره ۹۱۰۱ و ۹۱۳۰ در سراسر کشور واگذار می کند.

شاتل

شاتل

شاتل از سال ۱۳۹۶ سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره ۹۱۰۰ و ۹۱۳۲ در سراسر کشور واگذار می کند.

پیشگامان

پیشگامان

پیشگامان از سال ۱۳۹۸ سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره ۹۱۰۹ در سراسر کشور واگذار می کند.

صبانت

صبانت

صبانت از سال ۱۳۹۷ سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره ۹۱۰۲ در سراسر کشور واگذار می کند.

فناپ تلکام

فناپ تلکام

شاتل از سال ۱۳۹۶ سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره ۹۱۰۳ در سراسر کشور واگذار می کند.

لایزر

لایزر

پیشگامان از سال ۱۳۹۷ سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره ۹۱۳۱ در سراسر کشور واگذار می کند.

رسپینا

رسپینا (نکسفون)

رسپینا از سال ۱۳۹۷ سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره ۹۱۰۷ در سراسر کشور واگذار می کند.

فناوا

فناوا

فناوا از سال ۱۳۹۸ سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره ۹۱۰۸ در سراسر کشور واگذار می کند.

وینکس

فرزانگان پارس (وینکس)

فرزانگان پارس از سال ۱۳۹۸ سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره ۹۳۱۱ در سراسر کشور واگذار می کند.

مبین نت

مبین نت

مبین نت از سال ۱۳۹۸ سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره ۰۹۴۴ در سراسر کشور واگذار می کند.

مخابرات

مخابرات ایران

شرکت مخابرات بعنوان اولین اپراتور تلفن ثابت در ایران از چند ده سال پیش در سراسر کشور سرویس ارائه می نماید.